Research Associates

Ahmet Evin

E-mail:

aevin@sabanciuniv.edu

Ali Koşar

E-mail:

ali.kosar@sabanciuniv.edu

Ali Rana Atılgan

E-mail:

alirana.atilgan@sabanciuniv.edu

Alp Yürüm

E-mail:

ayurum@sabanciuniv.edu

Asif Sabanoviç

E-mail:

asif.sabanovic@emeritus.sabanciuniv.edu

Begüm Yarar Kaplan

E-mail:

begumyarar@sabanciuniv.edu

Bora Şekip Güray

E-mail:

bora.guray@sabanciuniv.edu

Burak Kocuk

E-mail:

burak.kocuk@sabanciuniv.edu

Burç Mısırlıoğlu

E-mail:

burc.misirlioglu@sabanciuniv.edu

Bülent Çatay

E-mail:

bulent.catay@sabanciuniv.edu

Carmine Difiglio

E-mail:

carmine.difiglio@sabanciuniv.edu

Cleva Ow Yang

E-mail:

cleva.ow-yang@sabanciuniv.edu

Emre Erdem

E-mail:

emre.erdem@sabanciuniv.edu

Erdal Aydın

E-mail:

erdal.aydin@sabanciuniv.edu

Ersin Merdan

E-mail:

ersin.merdan@sabanciuniv.edu

Fevzi Çakmak Cebeci

E-mail:

fevzi.cebeci@sabanciuniv.edu

Füsun Ülengin

E-mail:

fusun.ulengin@sabanciuniv.edu

Gözde İnce

E-mail:

gozde.ince@sabanciuniv.edu

İsmet İnönü Kaya

E-mail:

iikaya@sabanciuniv.edu

Mahmut Faruk Akşit

E-mail:

aksit@sabanciuniv.edu

Morteza Ghorbani

E-mail:

morteza.ghorbani@sabanciuniv.edu

Mehmet Ali Gülgün

E-mail:

mehmet.gulgun@sabanciuniv.edu

Mehmet Doğan Üçok

E-mail:

dogan.ucok@sabanciuniv.edu

Mehmet Yıldız

E-mail:

mehmet.yildiz@sabanciuniv.edu

Meltem Sezen

E-mail:

meltem.sezen@sabanciuniv.edu

Murat Kaya

E-mail:

murat.kaya@sabanciuniv.edu

Selmiye Alkan Gürsel

E-mail:

selmiye.gursel@sabanciuniv.edu

Serap Hayat Soytaş

E-mail:

serap.hayat@sabanciuniv.edu

Serhat Yeşilyurt

E-mail:

serhat.yesilyurt@sabanciuniv.edu

Serkan Ünal

E-mail:

serkan.unal@sabanciuniv.edu

Sinan Yıldırım

E-mail:

sinan.yildirim@sabanciuniv.edu

Kemal Kılıç

E-mail:

kemal.kilic@sabanciuniv.edu

Kürşat Şendur

E-mail:

kursat.sendur@sabanciuniv.edu

Tuğçe Yüksel

E-mail:

tugce.yuksel@sabanciuniv.edu

Yusuf Menceloğlu

E-mail:

yusuf.menceloglu@sabanciuniv.edu