Kitaplar

TEO

Türkiye Enerji Görünümü, enerji güvenliğini daha fazla güçlendirmek, yerli enerji kaynaklarının kullanımını artırmak, enerji verimliliğini geliştirmek, temiz enerji altyapıları oluşturmak, maliyetleri yansıtan, aynı zamanda Türkiye’de sürdürülebilir bir enerji sistemine ulaşılmasına yönelik tüm adımları destekleyen, rekabetçi enerji piyasasını geliştirmek yönünde politikaları destekleyen enerji politikası seçenekleri önermektedir. Başlıca temalar, enerji verimliğinin artırılması, yenilenebilir enerji kullanımının yaygınlaştırılması, elektrik ve doğal gaz piyasalarının geliştirilmesi, Türkiye’nin ilk nükleer enerji santrallerinin kurulması, enerji teknolojileri Ar-Ge çalışmalarının artırılması ve son dönemdeki çabaların artarak sürdürülmesi ile daha fazla petrol ve doğal gazın keşfedilmesi ve üretilmesini içermektedir.

Türkiye’nin kişi başına enerji ve elektrik talebi OECD ortalaması seviyesinin yarısının altındadır. Gelişmekte olan bir ülke olarak, diğer OECD üyesi ülkeler ile karşılaştırıldığında, kişi başına enerji hizmetlerine olan talep artışı çok daha yüksek olacaktır. Bu büyüme, artan gelir düzeyleri, nüfus artışı, sanayileşme, kentleşme, mobilite ve modern enerji hizmetlerine erişimin yaygınlaşmasını desteklemek üzere gereklidir. Turkey Energy Outlook (TEO), politika öncelikleri ve değişen teknolojik fırsatlar çerçevesinde verimli, rekabetçi ve sürdürülebilir bir enerji geleceğinin güvence altına alınmasına yönelik bağımsız bir değerlendirme sunmaktadır. İki TEO senaryosu ile, 2040 yılına kadar olan dönem için iki farklı politika patikasının neticeleri kantitatif olarak irdelenmektedir.

 

IICEC ENERGY AND CLIMATE RESEARCH REVIEW

IICEC Enerji ve İklim Araştırmaları İnceleme Kitabı, yakın geçmişte enerji politikaları üzerine yapılmış araştırmalara genel bir bakış sunar. Çalışmada, global enerji güvenliği, ekonomisi ve sürdürülebilirliği üzerine yapılmış 68 inceleme ve araştırma irdelenmektedir. Çalışma enerji alanının çok disiplinli ve derinlemesine analiz gerektiren yapısını göz önünde bulundurarak, enerji tartışmalarına olabildiğince çok açıdan ışık tutmayı hedeflemektedir.

Çalışma enerji sektörlerine göre düzenlenmiş olup fosil yakıt, nükleer enerji, yenilenebilir enerji, verimlilik önlemleri, yenilikçilik, iklim politikası ve bölgesel ekonomiler gibi temalara ayrılmıştır. Enerji profesyonellerine, incelemeye zaman bulamayabilecekleri önemli politika çalışmalarının yararları, özet bir biçimde sunulmaktır. Bu araştırmaların daha kolay erişilebilir olmasını sağlayarak, küresel enerji politikası gündeminin daha iyi anlaşılmasına yardımcı olmayı hedefliyoruz.

Bu çalışmadaki yazılar ve incelemeler, dünya çapında kabul görmüş olmaları, kapsayıcı ve konuyla yakından ilgili olmaları, orijinallik ve politika gündemine genel katkıları ölçütlerine dayanarak seçilmiştir. Çalışma, kesin bir değerlendirme getirmek ve somut enerji politikaları dayatmak yerine, okuyuculara yazıları, raporları ve politikaları farklı perspektiflerden inceleme ve değerlendirme imkânı sunmaktadır.